prevádzkový poriadok

Všeobecné podmienky

- Pri vstupe do areálu pred rybolovom povinnosť nahlásiť sa u správcu rybníka a predložiť doklad totožnosti,
- Motorové vozidlo je rybár povinný zaparkovať na odstavných plochách na to určených,
- Nepoškodzovať, neničiť prírodu a majetok spoločnosti.

Podmienky rybolovu

- Lov maximálne na 2 udice na jednu vstupenku
- Používať podberák, podložky pod rybu, peán
- Ryby do 3 kíl možnosť odkúpiť podľa aktuálneho cenníka
- Ryby v sieťkach je nutné odkúpiť, nie je povolené ich púšťať späť do vody
- Vážne poškodené a choré ryby nepúšťať späť do vody ale nahlásiť ich správcovi
- Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár vyhostený a musí spôsobené škody nahradiť 

Ukončenie rybolovu

- Upratať svoje stanovište
- Prevádzkovateľ si uplaňuje právo kontroly vecí a batožiny
- Ryba, ktorú si chce rybár odniesť sa zváži a následne zaplatí